|   Úvod  |   Kontakt  |   Jak nakupovat  |   Obchodní podmínky  |   Napište nám  |   Klokánek  |   košík: 0 Kč   |
Obchodní podmínky

Objednávka

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží, vzniká na základě odeslání elektronické nebo faxové objednávky kupujícím. Všechny odeslané objednávky jsou považovány za závazné.

Zrušení ze strany kupujícího

Objednávka je považována za závaznou 12 hodin po jejím odeslání. Během této doby má spotřebitel možnost objednávku zrušit e-mailem (předmět zprávy STORNO), faxem nebo telefonicky, a to bez udání důvodu.

Pokud tak učiní po této lhůtě, je spotřebitel povinen uhradit prodávajícímu vzniklou škodu v případě, že již došlo k vynaložení prokazatelných nákladů v souvislosti se zajištěním zboží - nákup zboží na objednávku.

Zrušení ze strany podnikatele

Podnikatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její části v případech kdy:

 • spotřebitel zadal v objednávce neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti
 • objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • změnila se výrazným způsobem cena
 • bez udání důvodu

V případě, že spotřebitel již zaplatil za objednané zboží, bude mu tato částka vrácena zpět v nejkratším možném termínu.


Dodací podmínky

Dodací lhůta

V naší nabídce je zboží od mnoha dodavatelů, což způsobuje různé dodací lhůty. Naší snahou je zajistit dodávky objednaného zboží v co nejkratším možném termínu. Zboží odesíláme standardně od 3 pracovních dnů do 3 týdnů po obdržení objednávky. V případě, že není možné zajistit dodávku zboží v uvedené lhůtě, budeme spotřebitele kontaktovat a dohodneme se na dalším postupu ke spokojenosti spotřebitele.

Doprava

Objednané zboží bude dle domluvy doručeno prostřednictvím České pošty, spediční firmy nebo si jej můžete vyzvednout osobně. Na přání Vám jej dovezeme až domů.

Cena za dopravu

 • Česká pošta (do cca 3 dnů), cena: 100,- Kč
 • spediční firma (Česká pošta , do 24 hodin), cena: 150,- Kč
 • vlastní doprava (pro Brno a blízké okolí), cena: 100,- Kč
 • osobní odběr, cena: 0,- Kč

Při objednávce nad 3.000,- Kč nebude dopravné ani poštovné účtováno a zboží bude zasláno klasickým způsobem prostřednictvím České pošty s dodací lhůtou do cca 3 dnů.


Platební podmínky

Bankovním převodem

Platbu běžným bankovním převodem provede spotřebitel po potvrzení objednávky na účet podnikatele Raiffesisenbank a.s., číslo účtu 1783514001/5500. Jako variabilní symbol platby použije spotřebitel číslo jím uskutečněné objednávky.Při platbě bankovním převodem je zboží odesíláno až po připsání částky v plné výši ceny objednaného zboží na účet podnikatele.


Reklamace

Spotřebitel je povinen před potvrzením převzetí zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození dopravou. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat obsah zásilky, zda došlo i k poškození zboží v zásilce. O takovém poškození je spotřebitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží, informovat jak přepravce, tak i podnikatele. Za poškození zboží dopravou nese odpovědnost dopravce nikoliv spotřebitel.

Obsahuje-li zásilka záruční list dodávaný výrobcem, prosíme o zaslání jej k potvrzení na naši poštovní adresu. Záruční list nelze potvrdit předem z důvodu možnosti vrácení zboží v zákonné 14 denní lhůtě.

ZÁKONNÁ ODPOVĚDNOST PODNIKATELE (PRODÁVAJÍCÍHO) (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Spotřebitel může u podnikatele uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Podnikatel není povinen nároku spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží podnikatel neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- ZÁKONNÁ PRÁVA Z VAD

Podnikatelí odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může spotřebitel uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • bezplatné odstranění vady opravou,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Podnikatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Reklamaci můžete uplatnit jakoukoliv formou (osobně, telefonicky, písemně...). V případě podání reklamace formou e-mailu prosím uveďte jako předmět zprávy REKLAMACE.

Popis reklamace musí obsahovat:

 • označení reklamovaného zboží
 • přesný popis závady a jak k ní došlo
 • datum nákupu zboží
 • Vaši přesnou adresu a telefonické spojení

Záruka se nevztahuje na zboží, které:

 • bylo poškozené při přepravě (nutno řešit s přepravcem)
 • bylo mechanicky poškozené (roztržené, prořezané, propálené)
 • bylo poškozené přírodními vlivy (voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj)
 • má prošlou záruční dobu v den předložení zboží k reklamaci
 • bylo poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží
 • bylo poškozené neodborným servisním zásahem

Reklamované zboží spotřebitel dopraví na místo uplatnění reklamace na vlastní náklady. V případě oprávněné reklamace dopraví podnikatel opravené nebo nové zboží zákazníkovi zpět na své vlastní náklady. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy Občanského a Obchodního zákoníku, má spotřebitel možnost se domáhat, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny (poštovné a balné se nevrací).


Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

 • a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
 • b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 • c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud podnikatel nesdělil spotřebiteli informace podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f).

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

Podnikatel převezme zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady, jestliže spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, zboží bylo dodáno do domácnosti spotřebitele v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy


  Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu:

  Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu franzki@kremilek.cz

  Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

  Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

  U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

  Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

  Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

  Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz .

  V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

  Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.


  Provoz bazárku

  Počátkem roku 2006 jsme na stránkách zprovoznili Bazárek, který je určen pro všechny návštěvníky internetového obchodu. Pokud potřebujete prodat cokoliv, co spadá do kategorie věcí pro malé děti, můžete u nás zveřejnit Váš inzerát. Inzerát si můžete zadat sami nebo našim prostřednictvím. Vždy je nutné uvést základní povinné údaje (kontakt, popis zboží a místo bydliště) a pro větší odezvu na Vaši inzerci doporučujeme přiložit i fotografii. Případný zájemce kontaktuje vždy přímo Vás a částka, kterou si určíte, je vždy celá jen Vaše. Za zveřejnění inzerce a zprostředkování prodeje si neúčtujeme žádný poplatek, vše je zcela zdarma. Inzerát je uveřejňovám automaticky po dobu 60 dnů od zveřejnění. V průběhu této doby je možné, pokud nás o to požádáte, inzerát odstranit. Vyhrazujeme si právo v případě nepřijatelné inzerce, Váš inzerát kdykoliv odstranit.


  Ochrana dat

  Firma Bc. Alexandra Franzki respektuje Vaše soukromí. Abychom mohli objednávky řádně zpracovat a doručit, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tyto údaje používáme výhradně k realizaci a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, k vyhotovení daňového dokladu (faktury), za účelem správné dodávky zboží, ke komunikaci s Vámi a popřípadě k identifikaci Vaší platby učiněné bankovním převodem. Zavazujeme se, že údaje Vámi zaslané nebudeme bez Vašeho souhlasu jakkoliv poskytovat třetí osobě nebo ke komerčním účelům.

 • |   Úvod  |   Kontakt  |   Jak nakupovat  |   Obchodní podmínky  |   Napište nám  |   Klokánek  |   košík: 0 Kč   |


  Coypright © 2004

  Jste návštěvník číslo:
  verze 1.0